Thứ Năm, 17 tháng 6, 2010

Trần Hoan Trinh

Trên Chuyến Tầu SàiGòn, HàNội
Trần Hoan Trinh

Ta lên chuyến tàu Sài Gòn Hà Nội
Túi đàn túi thơ ba lô khoác vai
Ðưa tay vẫy phố phường đô hội
Ðêm Sài Gòn buồn theo mắt ai