Thứ Bảy, 10 tháng 7, 2010

Tôn Thất Thiều

Vịnh Hạng Vũ

Cập thức bại vong phi chiến tội
Không lao trí lực dữ thiên thanh
Cổ kim vô ná anh hùng lệ
Phong vũ không văn sất sá thanh

                           Nguyễn Du