Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

Chính trị Việt Nam


VẤN ĐỀ CHÍNH CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY:

LÀM SAO KHỎI Bị TÀU THÔN TÍNH?

Để đương đầu với nguy cơ đó, phải thực hiện
Hoà Giải Tập Hợp Dân Tộc Và Sửa đổi Văn hóa

Tôn Thất Thiện
GS Tôn Thất Thiện 1963. Hình lấy từ Wikipedia