Thứ Ba, 2 tháng 3, 2010

dịch thơ Trần Cao Vân

Trần Cao Vân sinh năm 1866 tại phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, là một trong những ngừơi cầm đầu cuộc khởi nghĩa tại Trung Việt, do Việt Nam Quang Phục Hội chủ xướng thời Pháp thuộc. Tuy là một nhà cách mạng, Trần Cao Vân rất nỗi tiếng về văn chương thi phú. Năm 1916 Trần cao Vân và Thái Phiên giả làm người đi câu, đến tìm gặp vua Duy Tân trên Ngự Hà và hoạch định chương trình cứu quốc. Cuộc khởi nghĩa ngày 3 tháng 5 năm 1916 bị bại lô.
Ngày 17 tháng 5 năm 1916, Trần Cao Vân, Thái Phiên, Phan Hữu Khánh và mấy người lính hầu vua Duy Tân bị xử chém tai An Hòa, Huế .

Bài thơ tuyệt mệnh

Trung lập kiền khôn bất ỷ thiên
Việt Nam văn vật cổ lai truyền
Quân dân cọng chủ tinh thần hội
Thần tử tôn châu nhật nguyệt huyền
Bách Việt sơn hà vô bạch xỉ
Nhất xang trung nghĩa hữu thanh thiên
Anh hùng đề cục hưu thành bại
Công luận thiền thu phó sử biên

Trần Cao Vân


Bản Dịch:


Dưới trời ta đứng chẳng cần chi
Nghìn năm đất Việt giữa kinh kỳ
Vua tôi quyết một lòng nhóm hội
Thần tử đồng tâm vững trị vì
Bách Việt ngàn năm không vọng ngoại
Tấm lòng trung nghĩa thấu trời xanh
Anh hùng chẳng chấp thành hay bại
Công luận nghìn sau Sử chép thành

Tôn Thất Thiều (2008)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét